SpStinet - vwpChiTiet

 

Có không đường tới an bình?

Trên băng ca vào phòng mổ, tôi chỉ kịp nhìn thoáng lên trần nhà. Nó không trắng toát như tôi hình dung về phòng mổ của một bệnh viện lớn, và những chấn song trên hàng cửa thông hơi sát trần có lẽ đã rỉ xét lâu năm. Sau vài câu hỏi và những mũi tiêm gì đó tôi nhanh chóng chìm vào cơn mê.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả