SpStinet - vwpChiTiet

 

“Hình chữ nhật trung tâm” của Washington (Kỳ 3)

Người ở vùng ven thủ đô Washington hay có cách nói: I’m going to DC (tôi sẽ đi DC) để nói rằng lát nữa người đó sẽ đi vào thủ đô Washington. Ở vùng ven Sài Gòn người ta cũng hay nói: Lát mình đi thành phố. Ý nói lát tôi sẽ đi Sài Gòn...
Kỳ 1: Người Việt ở Mỹ
Kỳ 2: Gia đình Mỹ
Kỳ 4 (Kỳ cuối): Tản mạn học tiếng Anh và du lịch ở Mỹ

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả