SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghiệp chuối trên thế giới

Ngành công nghiệp chuối đem lại nguồn thu nhập quan trọng, tạo nhiều việc làm và góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu cho các nước, nhất là những nước đang phát triển ở Mỹ Latinh và Caribean, châu Á và châu Phi.