SpStinet - vwpChiTiet

 

Dầu mỏ ở Việt Nam

Địa chỉ dầu mỏ Việt Nam
Việt Nam đã có những bước thăm dò nguồn dầu khí ở cả hai miền Nam-Bắc từ trước 1975, do hoàn cảnh chiến tranh nên chưa thực hiện được việc khai thác. Sau khi đất nước thống nhất, hoạt động dầu khí được đầu tư phát triển và đến 1986, Việt Nam đã có dòng dầu đầu tiên. Đến nay các nhà địa chất Việt Nam và quốc tế đã xác định thềm lục địa Việt Nam có các bể trầm tích có triển vọng dầu khí: Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay - Thổ Chu, Tư Chính - Vũng Mây, nhóm bể Trường Sa và Hoàng Sa.


Những bể trầm tích thuộc vùng nước sâu, xa bờ và nhạy cảm về chính trị, Việt Nam chưa triển khai thăm dò tìm kiếm dầu khí. Hiện có 4 bể trầm tích: Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay - Thổ Chu và Sông Hồng gồm cả đất liền (miền võng Hà Nội) đã phát hiện và đang khai thác dầu khí. (xem đầy đủ-pdf)