SpStinet - vwpChiTiet

 

Học văn

Thời phổ thông tôi học theo chương trình trước giải phóng và sau năm 75 thêm hai năm lớp 11 và 12 ở một trường huyện. Khi ấy,  từ lớp 6 môn văn được chia làm hai phần: kim văn và cổ văn. Cách học văn thời ấy tôi vẫn còn nhớ, về kim văn, học sinh được thầy giới thiệu phân tích những tác phẩm hay những đoạn văn hay, đôi khi thầy chọn và bắt học thuộc lòng những đoạn văn rất hay.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả