SpStinet - vwpChiTiet

 

Tản mạn với các con số

Có lẽ không có gì tồn tại lâu đời và bền vững với thời gian như những con số. Những con số không chỉ đơn thuần là những đơn vị đếm khô khan trong toán học mà còn gắn liền với các giá trị văn hóa vật thể lẫn phi vật thể, tồn tại xung quanh cuộc sống của một con người.