SpStinet - vwpChiTiet

 

Thực hiện Nghị Quyết 27 của Chính phủ: Bộ KH&CN triển khai 37 nhiệm vụ

 

Ngày 31/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đã có Quyết định số 636/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch hành động của Bộ KH&CN nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được phân công để tổ chức triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.


Kế hoạch hành động đã xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bao gồm:
 

   • Nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp, tập trung đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng sang khu vực doanh nghiệp
 

   • Xây dựng chính sách nhập khẩu công nghệ; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, chuyển giao, nhập khẩu công nghệ
 

   • Phát triển các kênh tài chính, tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, đổi mới công nghệ
 

   • Nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật, quản lý công nghệ, quản trị công nghệ, khuyến khích dịch chuyển nhân lực trình độ cao từ khu vực nghiên cứu sang khu vực doanh nghiệp
 

   • Hình thành và vận hành hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin công nghệ, chuyên gia công nghệ, chuẩn đối sánh và thực hành tốt về năng suất phục vụ doanh nghiệp
 

   • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đánh giá, định giá tài sản trí tuệ và góp vốn doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ
 

   • Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 

   • Đổi mới, cơ cấu lại hệ thống tổ chức KH&CN công lập
 

Để cụ thể hóa, 37 đề án, nhiệm vụ cụ thể được triển khai theo lộ trình, bao gồm:
 

1. Xây dựng 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, về các nội dung:
 

   • Phê duyệt Đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (thời gian thực hiện: 2017).
 

   • Phê duyệt Đề án phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 (2017).
 

   • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (2017).
 

   • Phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ giai đoạn đến năm 2025 (2018).
 

   • Ban hành cơ chế hợp tác để triển khai dự án đầu tư xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng nghiên cứu chung với doanh nghiệp (2018).
 

   • Cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh các sản phẩm công nghiệp sinh học thuộc các các ngành, lĩnh vực trong kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghiệp sinh học đến năm 2030 (2018).
 

2. Xây dựng các Nghị định thay thế Nghị định số 80/2007/NĐ-CP Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN (2017) và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) (2018).
 

3. Xây dựng 7 Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN và 1 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính:
 

   • Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ KH&CN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (2017).
 

   • Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn điểm a, b, c và đ khoản 2 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (2017).
 

   • Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn xếp hạng tổ chức KH&CN công lập (2017).
 

   • Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN" (2017).
 

   • Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN" (2017).
 

   • Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2013/TT-BKHCN ngày 8/3/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ (2018).
 

   • Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn xây dựng và thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết (2018).
 

   • Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2011/BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá công nghệ (2019).
 

4. Xây dựng các Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN (năm 2018) về: Phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật một số dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực KH&CN áp dụng từ năm 2018 và Ban hành Chương trình hành động phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 

5. Phối hợp các Bộ ngành và các đơn vị để triển khai thực hiện các nội dung:
 

   • Xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia (2017).
 

   • Rà soát, tập hợp và phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực và địa phương thuộc thẩm quyền quản lý (6/2017).
 

   • Triển khai Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ (2017-2025).
 

   • Triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, theo Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ (2017-2020).
 

   • Triển khai hiệu quả Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN" (2017-2020).
 

   • Thực hiện các cơ chế tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay thông qua Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia (2017-2020).
 

   • Đề xuất bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách về thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng KH&CN và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường vào Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh Đề án này (2017-2018).
 

   • Xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất để phục vụ doanh nghiệp (2017-2020; xây dựng hệ thống: 2017-2018).
 

   • Hướng dẫn thực hiện quy định của Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi liên quan đến: hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (2017-2018).
 

   • Hướng dẫn thực hiện quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (2018).
 

   • Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, xây dựng và cập nhật bản đồ công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ để định hướng nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong các ngành lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp (2018).
 

   • Nâng cấp, vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin công nghệ, thiết bị, chuyên gia công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn công nghệ cần đổi mới, chuyển giao công nghệ (2017-2020).
 

   • Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, địa phương đăng ký xác lập quyền và bảo vệ tài sản trí tuệ cho hàng xuất khẩu, đặc biệt ở các thị trường tiềm năng của Việt Nam (2017-2020).
 

   • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chính sách hướng tới mục tiêu giai đoạn 2016-2020 hằng năm có khoảng 30-35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo (2017-2020).
 

   • Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích dịch chuyển lao động trình độ cao từ viện nghiên cứu, trường đại học sang khu vực doanh nghiệp (2017-2020).
 

   • Phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất các giải pháp tăng quy mô tài chính cho các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước (2017-2020).
 

   • Phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng quy định về hỗ trợ vốn, cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh vốn vay đối với các dự án đầu tư đổi mới công nghệ của doanh nghiệp từ các quỹ nhà nước; đề xuất thí điểm cơ chế ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh vốn vay đối với các dự án nghiên cứu, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp (2017-2020).
 

   • Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặt cơ sở nghiên cứu phát triển (R&D) tại Việt Nam và sử dụng kỹ sư, nhà khoa học Việt Nam (2017-2020).
 

   • Phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tính toán năng suất nhân tố tổng hợp (TFP); đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ để TFP đóng góp vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 30-35% (2017-2020).

 

TÂY SƠN, STINFO số 5/2017

Tải bài này về tại đây.


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả