SpStinet - vwpChiTiet

 

Vài thông tin về báo chí Việt Nam

Tờ báo đầu tiên ở Việt Nam đó là tờ Le Bullentin Officiel de L’Expedition de la Conchinchine (Công báo của cuộc viễn chinh xứ Nam Kỳ). Đây là tờ báo của thực dân Pháp, in bằng tiếng Pháp, số đầu tiên  xuất bản vào ngày 29/9/1861.