SpStinet - vwpChiTiet

 

Việt Nam giữa bè bạn

Kết thúc thập niên đầu của thiên niên kỷ. Ước vọng lớn nhất của mỗi chúng ta là một nền hòa bình trường tồn để tiếp tục dựng xây đất nước, mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta đã chịu đựng 100 năm thuộc địa, và ngay tiếp đó là 30 chiến tranh với những đế quốc hung hãn, tàn bạo. Và ngay cả sau cuộc chiến, kẻ thua nhưng có sức mạnh kinh tế toàn cầu đã quyết bóp chết kẻ thắng nhưng kiệt quệ. Chúng ta hãy xem Việt Nam bước vào công cuộc xây dựng lại đất nước sau 130 năm mất nước và chiến đấu giành lại độc lập từ đâu.