SpStinet - vwpChiTiet

 

Bức tranh doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 01/01/2000 Luật Doanh nghiệp được ban hành đã tạo bước đột phá trong đổi mới chủ trương của Nhà nước về hoạt động doanh nghiệp.
Tính đến 01/01/2009, các loại hình doanh nghiệp đều phát triển mạnh về số lượng, quy mô và chất lượng.

Đọc tiếp...