SpStinet - vwpDichVuDetails

 

Phục vụ bạn đọc trực tuyến

Cung cấp công cụ hỗ trợ tra cứu, khai thác trực tuyến cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và tổ chức, cá nhân có nhu cầu

Nội dung phục vụ

Cung cấp tài khoản truy cập vào các cơ sở dữ liệu trong nước và nước ngoài thông qua Mạng thông tin khoa học và công nghệ (www.cesti.gov.vn) để khai thác tài liệu thư mục và toàn văn trực tuyến trong 12 tháng, cụ thể:

  • Cơ sở dữ liệu trong nước: kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tóm tắt); tạp chí chuyên ngành khoa học và công nghệ; khảo sát thông tin đề tài nghiên cứu; tiêu chuẩn.
  • Cơ sở dữ liệu nước ngoài: ProQuest Central, SpringerLink, IEEE, Derwent Innovation.

Cách thức đăng ký

  • Đăng ký trực tuyến tại đây.
  • Đăng ký trực tiếp, vui lòng liên hệ:

Khách hàng của chúng tôi