SpStinet - vwpSTINFODanhSachChuyenMuc

 

Phát triển du lịch ẩm thực bằng giải pháp công nghệ

08/09/2017

Tăng cường hỗ trợ ứng dụng KH&CN cơ sở

08/09/2017

Quản trị tài sản trí tuệ trong trường đại học

15/06/2017

Hoạt động tư vấn sở hữu trí tuệ: cần vai trò kết nối của nhà nước

12/05/2017

Tăng cường các hoạt động khoa học và công nghệ vì an toàn thực phẩm

12/04/2017

Thu hút đầu tư khoa học và công nghệ từ trí thức kiều bào

21/03/2017

Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM 2016: nhiều hoạt động sôi nổi

24/02/2017

Thị trường KH&CN: vẫn còn chập chững

24/02/2017

Tổng kết trao giải thưởng sáng chế TP. HCM lần thứ IV

09/12/2016

Phấn đấu vì thành phố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

27/10/2016