SpStinet - vwpThongKeKHCN

 

Công tác thống kê KH&CN

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN là đầu mối thông tin khoa học và công nghệ thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ của TP. Hồ Chí Minh để cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Trung tâm có chức năng hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ đối với các đơn vị thuộc Thành phố quản lý, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở; tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ; thu thập, tổng hợp, dự báo, phân tích thông tin thống kê khoa học và công nghệ và xây dựng, cập nhật các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ.