SpStinet - vwpChiTietKHCN

 

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN

Ngày 26/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 25/2015/TT-BKHCN thay thế Thông tư 05/2010/TT-BKHCN quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ. 

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN được sử dụng để thu thập thông tin thống kê từ đơn vị cơ sở thông qua biểu mẫu báo cáo thống nhất nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê KH&CN phục vụ công tác điều hành và quản lý chuyên ngành của Bộ KH&CN, UBND thành phố Hồ Chí Minh.
 

Phạm vi thống kê:

Phạm vi thống kê bao gồm các số liệu về nhân lực, tài chính, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của đơn vị báo cáo.

Đối tượng thực hiện: 5 nhóm đối tượng 
a) Tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật khoa học và công nghệ như sau:

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định;

- Cơ sở giáo dục đại học được tổ chức theo quy định của Luật giáo dục đại học;

- Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định;

b) Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

- Các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Các Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp huyện;

c) Các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp khác có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ;

d) Các tổ chức: chính trị, chính trị-xã hội, chính trị-xã hội-nghề nghiệp, xã hội, xã hội-nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ;

đ) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Kỳ hạn báo cáo:
• Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.
• Các đơn vị báo cáo phải gửi báo cáo về Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 01/02 năm kế tiếp của năm báo cáo theo dấu bưu điện.

Toàn văn Thông tư, các phụ lục (Biểu mẫu và Hướng dẫn điền biểu mẫu):