SpStinet - vwpChiTietKHCN

 

Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013

Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN là cuộc điều tra thuộc Danh mục các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009. 
Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN nhằm các mục đích sau:

  • Thu thập và phân tích dữ liệu về nhận thức của công chúng, mối quan tâm đến KH&CN và sự hiểu biết của họ về KH&CN
  • Xác định sự khác biệt của thái độ và hiểu biết về KH&CN của công chúng so với những nghiên cứu trước đây
  • Hình thành những chiến lược mới và kế hoạch hành động để nâng cao và thúc đẩy mối quan tâm về KH&CN của công chúng.

Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 2453/QĐ-BKHCN ngày 09/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối tượng điều tra
Đối tượng điều tra nhận thức của công chúng về KH&CN là những cá nhân trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) hoạt động trong các lĩnh vực có sự tác động của KH&CN. 
Đối tượng và đơn vị điều tra là cá nhân trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) ở các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thuộc các nhóm sau:

  • Người làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp KH&CN
  • Người làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp khác
  • Người làm việc trong khu vực doanh nghiệp (phi nông nghiệp)
  • Người làm việc trong khu vực nông nghiệp.

Thời gian điều tra
Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày kể từ ngày 01/9/2013. Các đối tượng điều tra phải gửi phiếu điều tra về Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 30/9/2013.

Toàn văn Tài liệu điều tra (Biểu mẫu và Hướng dẫn điền biểu mẫu):