SpStinet - vwpChiTietKHCN

 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

Ngày 10/1/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin thống kê theo các chỉ tiêu thống kê về KH&CN gửi về Cục Thống kê TP. HCM chậm nhất là ngày 15/2 hàng năm.

Nội dung báo cáo gồm 4 biểu mẫu:

  • Biểu 001a.N/BCS-XHMT: Số tổ chức khoa học và công nghệ.
  • Biểu 002a.N/BCS-XHMT: Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ.
  • Biểu 003a.N/BCS-XHMT: Số đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
  • Biểu 004a.N/BCS-XHMT: Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ.

Kỳ hạn báo cáo:

• Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

Toàn văn Thông tư, các phụ lục (Biểu mẫu và Hướng dẫn điền biểu mẫu):

Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phụ lục (biểu mẫu báo cáo): tệp dạng PDFtệp dạng DOC.

Hướng dẫn điền biểu mẫu: tệp dạng PDFtệp dạng DOC.