SpStinet - vwpChiTietKHCN

 

Điều tra tổ chức trung gian của thị trường KH&CN năm 2016 - 2017

Điều tra, khảo sát các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN được thực hiện theo Quyết định số 799/QĐ-SKHCN ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Sở KH&CN TP. HCM nhằm đánh giá hiện trạng tiềm lực KH&CN của các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ trên địa Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ sở đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển lực lượng trung gian hỗ trợ cho hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN).

1/ Đối tượng điều tra
Đối tượng điều tra, đồng thời là đơn vị điều tra của cuộc điều tra, khảo sát các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN là:

- Các trung tâm giao dịch công nghệ

- Các trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

- Các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

- Các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Các tổ chức/công ty tư vấn chuyển giao công nghệ

- Các chuyên gia tư vấn, chuyển giao công nghệ

2/ Toàn văn tài liệu điều tra (Biểu mẫu và Hướng dẫn điền biểu mẫu)
a) Các mẫu phiếu điều tra, khảo sát các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN:

Phiếu số 01/ĐTTCTG-GDCN: Phiếu thu thập thông tin tổ chức trung gian của thị trường KH&CN dành cho các Trung tâm giao dịch công nghệ;

Phiếu số 02/ĐTTCTG-ĐMST: Phiếu thu thập thông tin tổ chức trung gian của thị trường KH&CN dành cho các Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo;

Phiếu số 03/ĐTTCTG-TSTT: Phiếu thu thập thông tin tổ chức trung gian của thị trường KH&CN dành cho các Tổ chức hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ;

- Phiếu số 04/ĐTTCTG-ƯTCN: Phiếu thu thập thông tin tổ chức trung gian của thị trường KH&CN dành cho các Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN;

Phiếu số 05/ĐTTCTG-CGCN: Phiếu thu thập thông tin tổ chức trung gian của thị trường KH&CN dành cho các Tổ chức/Công ty tư vấn chuyển giao công nghệ;

Phiếu số 06/ĐTTCTG-CGTV: Phiếu thu thập thông tin tổ chức trung gian của thị trường KH&CN dành cho các Chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ.

b) Hướng dẫn điền phiếu điều tra:

Hướng dẫn điền Phiếu số 01/ĐTTCTG-GDCN

Hướng dẫn điền Phiếu số 02/ĐTTCTG-ĐMST

Hướng dẫn điền Phiếu số 03/ĐTTCTG-TSTT

Hướng dẫn điền Phiếu số 04/ĐTTCTG-UTCN

Hướng dẫn điền Phiếu số 05/ĐTTCTG-CGCN

Hướng dẫn điền Phiếu số 06/ĐTTCTG-CGTV