SpStinet - vwpChiTietKHCN

 

Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2012

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ có hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm mục đích thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, các doanh nghiệp chế tạo phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược khoa học và công nghệ.

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2012 được thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối tượng điều tra

Đối tượng điều tra, đồng thời là đơn vị điều tra của Điều tra NC&PT là:

1. Các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (tổ chức nghiên cứu và phát triển - các viện/trung tâm nghiên cứu);

2. Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng (các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc trường được coi như đơn vị trường đại học);

3. Các doanh nghiệp có hoạt động NC&PT (các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc doanh nghiệp được coi như đơn vị doanh nghiệp);

4. Các cơ quan hành chính và quản lý nhà nước về KH&CN, các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động NC&PT;

5. Các tổ chức ngoài nhà nước có hoạt động NC&PT.

Thời gian điều tra

Thời gian thu thập thông tin là 31 ngày kể từ ngày 01/7/2012. Các đối tượng điều tra phải gửi phiếu điều tra về Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 31/7/2012.

 

Toàn văn Tài liệu điều tra (Biểu mẫu và Hướng dẫn điền biểu mẫu):

Phương án Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN)

Các mẫu phiếu điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2012:


Tin liên quan:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả