SpStinet - vwpChiTietKHCN

 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN

Ngày 26/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 26/2015/TT-BKHCN thay thế Thông tư 23/2011/TT-BKHCN quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ. 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN là loại báo cáo được Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp từ các báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN theo quy định tại Thông tư 25/2015/TT-BKHCN và từ hồ sơ hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ theo hệ thống biểu mẫu thống nhất.


Nội dung báo cáo gồm 14 biểu mẫu: 
1. Biểu 01/TKTH-KHCN-ĐP: Số tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ. 
2. Biểu 02/TKTH-KHCN-ĐP: Nhân lực hoạt động khoa học và công nghệ. 
3. Biểu 03/TKTH-KHCN-ĐP: Chi cho khoa học và công nghệ. 
4. Biểu 04/TKTH-KHCN-ĐP: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
5. Biểu 05/TKTH-KHCN-ĐP: Hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ.
6. Biểu 06/TKTH-KHCN-ĐP: Giải thưởng khoa học và công nghệ.
7. Biểu 07/TKTH-KHCN-ĐP: Hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định, ứng dụng và phát triển công nghệ tại địa phương
8. Biểu 08/TKTH-KHCN-ĐP: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
9. Biểu 09/TKTH-KHCN-ĐP: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
10. Biểu 10/TKTH-KHCN-ĐP: Thanh tra khoa học và công nghệ
11. Biểu 11/TKTH-KHCN-ĐP: Doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ

Kỳ hạn báo cáo:
• Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.
• Các đơn vị báo cáo phải gửi báo cáo về Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 01/02 để Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM tổng hợp và gửi Cục Thông tin KH&CN Quốc gia chậm nhất là ngày 15/02 năm kế tiếp của năm báo cáo theo dấu bưu điện.

Toàn văn Thông tư, các phụ lục (Biểu mẫu và Hướng dẫn điền biểu mẫu):