SpStinet - vwpChiTietKHCN

 

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2013

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN của các tổ chức KH&CN là cuộc điều tra thuộc Danh mục các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009. 

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN của các tổ chức KH&CN nhằm mục đích thu thập thông tin về hội nhập quốc tế phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách chiến lược KH&CN.

Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2013 được thực hiện theo Quyết định số 2452/QĐ-BKHCN ngày 09/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối tượng điều tra
Đối tượng điều tra, đồng thời là đơn vị điều tra của cuộc Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN gồm:

1. Các tổ chức khoa học và công nghệ:  
- Tổ chức nghiên cứu và phát triển (viện nghiên cứu và phát triển, trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và cơ sở nghiên cứu và phát triển khác);
- Đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng;
-Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ.
2. Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp về khoa học và công nghệ;
3. Các doanh nghiệp có tiến hành hoạt động NC&PT.

Thời gian điều tra
Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày kể từ ngày 01/9/2013. Các đối tượng điều tra phải gửi phiếu điều tra về Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 30/9/2013.

Toàn văn Tài liệu điều tra (Biểu mẫu và Hướng dẫn điền biểu mẫu):


Tin liên quan:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả