SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tạo chế phẩm vi sinh xử lý ammonia trong ao tôm thẻ chân trắng

31/12/2020

Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải nhiễm mặn

04/11/2020

Sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất

20/03/2020

Mời tham dự báo cáo chuyên đề "Xu hướng ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp"

02/08/2019

Xử lý chất thải y tế tại nguồn: hướng đi đúng cho bảo vệ sức khỏe và môi trường bền vững

12/10/2018

Chế phẩm vi sinh vật sản xuất phân hữu cơ sinh học từ bã nấm và phân gà.

22/06/2018

Công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao, tháng 9/2016

27/10/2016

Chế phẩm sinh học xử lý bệnh phát sáng trong nuôi trồng thủy sản

03/04/2015

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải từ cơ sở chế biến tương chao và nước chấm Tân Hiệp Hương

06/09/2012

Vĩnh Phúc: Nghiên cứu thành công chế phẩm vi sinh Biomix 1

03/05/2012