SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình nhân giống Lan Mokara

04/07/2018

Nỗ lực tạo ra giống lúa mới có năng suất cao tại Brazil

11/06/2018

Ảnh hưởng của nồng độ và thời gian xử lý Colchicine đến khả năng tạo đa bội ở hành củ.

26/05/2018

Nâng cao năng suất trứng và dày thịt ức vịt dòng mái TS142

03/04/2018

Đánh giá khả năng chịu hạn trong điều kiện nhân tạo của một số dòng/giống lạc làm vật liệu phục vụ công tác chọn tạo giống

06/03/2018

Kết quả chọn tạo giống lúa lai hai dòng mới TH3-4

21/07/2008