SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giải pháp ứng dụng điện toán đám mây trong quản lý quy trình sản xuất

07/09/2019

Giải pháp ứng dụng điện toán đám mây trong tối ưu hóa quy trình sản xuất và tiết kiệm chi phí nguyên liệu đầu vào

22/02/2019

Nghiên cứu phát triển phần mềm dịch vụ nền tảng trên nền điện toán đám mây tính toán hiệu năng cao

19/01/2019

Thuật toán định giá và phân bổ tài nguyên trên cơ sở dữ liệu đám mây

09/05/2018

Hệ hoạch định nguồn nhân lực tổ chức trên điện toán đám mây trong giáo dục hiện đại

10/09/2014

Giải pháp điều hành thành phố thông minh hơn

02/10/2013

Internet cho robot

17/03/2013

Thúc đẩy phát triển Điện toán đám mây và các ứng dụng trên mạng TEIN4

11/12/2012

Công nghệ phát hiện khả năng gây ùn tắc giao thông

02/05/2012