SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tình trạng và sự nguy hại của vi khuẩn kháng colistin tại các nước đang phát triển

28/12/2018

Chế tạo thử nghiệm LED tử ngoại hướng tới ứng dụng khử trùng nước

31/07/2018

Chủng E coli có khả năng sản xuất xăng sinh học 

24/04/2013

Hoạt tính kháng Escherichia coli của chế phẩm Chitosan tách chiết từ phế liệu tôm bằng phương pháp sinh học

29/03/2013

Băng giấy phát hiện khuẩn E.Coli

07/05/2012

Khuẩn E.coli gây tử vong ở châu Âu là chủng mới, cực độc

06/06/2011

Tạo được giấy có khả năng diệt khuẩn

27/01/2011

Chiếu xạ có làm sạch thịt bẩn

29/10/2009

Máy tính chạy bằng vi khuẩn

10/08/2009

Xác định các yếu tố gây bệnh và vai trò của vi khuẩn E.Coli trong hội chứng tiêu chảy của lợn ngoại hướng nạc nuôi tập trung

19/11/2008