SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hội thảo quốc tế về kinh nghiệm của Nhật Bản trong hoạt động khai thác, áp dụng sáng chế và chuyển giao công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp

27/11/2012

Hội thảo quốc tế “Truyền thông Khoa học và Công nghệ Nhật Bản: Kết nối cộng đồng khoa học và xã hội”

30/10/2012

Hội thảo quốc tế Quản lý sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ tại Nhật Bản và Việt Nam

03/08/2012

Hội thảo quốc tế “Kết hợp Radar HF với các hệ thống phân tích của Actimar- Giải pháp sáng tạo cho quản lý tổng hợp ven biển”

01/11/2011

Hội thảo quốc tế Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới của Việt Nam (Giai đoạn 2011- 2020)

06/10/2011

Hội nghị sơ kết Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và hoạt động Ban liên ngành TBT năm 2009

11/12/2009