SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: xây dựng và phát triển đô thị thông minh

20/05/2020

Khó khăn trong đại dịch cho thấy sự chuẩn bị lâu dài của ngành KH&CN

11/07/2020

Tăng cường hợp tác, trao đổi nghiệp vụ hoạt động thông tin và thống kê KH&CN giữa TP.HCM và Bình Định

02/07/2020

Sở Khoa học và Công nghệ đặt hàng các nhiệm vụ kết nối sáng tạo

30/06/2020

34 đơn vị tham gia Hệ thống Liên kết nguồn lực thông tin KH&CN TP.HCM

24/06/2020

Chuỗi cung ứng dịch vụ KH&CN vùng ĐBSCL: Còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ trên tinh thần tự nguyện

18/06/2020

Tập huấn Điều tra Thống kê KH&CN ăm 2020 và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

12/06/2020

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

01/06/2020

Tập huấn "Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước"

20/05/2020

Khơi dậy tiềm lực khoa học - công nghệ của đất nước

05/11/2019