SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thiết bị sản xuất điện từ sóng biển

22/02/2019

Thiết bị mới phục vụ cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển

12/05/2017

Thử nghiệm đồng hóa số liệu độ cao sóng biển quan trắc bằng radar biển trong mô hình SWAN

06/08/2015

Biến sóng biển thành điện với hiệu suất 99%

13/10/2011