SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình quyết định hành vi cho các xe tự lái theo chuẩn "đạo đức" của con người

16/07/2020

Phát triển loại xe tự lái thông minh thích nghi với tình trạng giao thông.

04/11/2018