SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thu hoạch, sơ chế, đóng gói và bảo quản dưa lưới sau thu hoạch

13/11/2020

Mời tham dự báo cáo chuyên đề: “Sản xuất rau quả ứng dụng công nghệ cao – Mô hình nhà kính nhà lưới (nhà màng)”

08/07/2014