SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng chế phẩm chitosan-nanoSiO2 trong xử lý và bảo quản chuối sau thu hoạch

12/07/2020

Quy trình bảo quản mãng cầu dai bằng phương pháp xử lý chitosan kết hợp Zeolite/Cu2+

19/06/2020

Bảo quản quả ổi sau thu hoạch bằng hỗn hợp chitosan phân tử lượng thấp và nano SiO2

15/06/2020

Quy trình bảo quản cam sau thu hoạch bằng chitosan kết hợp poly vinyl alcohol

09/06/2020