SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khai giảng lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ và Cấp ủy viên Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

04/09/2015

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ

30/09/2012

Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong quản lý khoa học và công nghệ

31/08/2012

Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý nhà nước, quản lý khoa học và công nghệ

10/11/2011

Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ, công chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

05/09/2011

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật chương trình Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính ngành KH&CN (khóa 55)

11/08/2011

Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

31/05/2011

Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học ĐBSCL

10/11/2008

Lớp tập huấn “Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ” tại Tây Ninh

30/11/1999