SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sức chịu tải của nền đất sét nhiều lớp

10/07/2008

Dự đoán khả năng chịu tải của đất sét yếu no nước dưới móng công trình có xét đến sự biến đổi của Građien thấm.

10/07/2008

Một vài suy nghĩ về dự báo sức chịu tải cọc khoan nhồi đường kính lớn thi công theo phương pháp truyền thống

18/02/2008