SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khảo sát nhu cầu hỗ trợ, kết nối tại Techmart chuyên ngành "Y tế gia đình và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng" 2019

02/10/2019

Mời tham dự Hội thảo "Kết nối doanh nghiệp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc"

30/08/2019

Cấp phép - Giải pháp tạo nguồn lực R&D

08/04/2019

Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM: Quả ngọt cho công tác kết nối đầu năm

05/03/2019

Một số nghiên cứu xử lý chất thải y tế và công nghệ, thiết bị sẵn sàng chuyển giao

10/10/2018

Phát triển từ R&D đến một ngành công nghiệp mới

13/08/2018

Hợp tác nhà khoa học – doanh nghiệp vì lợi ích cộng đồng

01/06/2018

Hợp tác, kết nối chuyển giao công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc

28/06/2018

Đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ giữa TP.HCM và TP.Deagu

31/05/2018

Đưa công nghệ mới vào ngành khai thác xa bờ

14/05/2018