SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chế tạo da người trong phòng thí nghiệm

16/11/2019

Chế tạo được "da điện tử"

07/02/2012

Sản xuất tế bào gốc từ da người

05/03/2009