SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

TripHunter: ứng dụng du lịch thông minh của người Việt

05/04/2019

Tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu sáng chế Derwent Innovation.

31/08/2018

Công nghệ nền tảng 4.0 và các ứng dụng cho thành phố thông minh

08/06/2018

Mạng vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong thành phố thông minh

31/05/2018

Quy định đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

02/10/2017

Khai thác nguồn tư liệu khoa học và công nghệ có giá trị của Việt Nam

15/06/2017

Năng lực sáng tạo trên thế giới năm 2016

21/03/2017

Nhận diện sức sáng tạo thế giới qua dữ liệu

03/02/2016

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP.HCM 10/2015

12/10/2015

Con dê qua góc nhìn thông tin khoa học và công nghệ

24/02/2015