SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình trồng rau an toàn

04/06/2018

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả chuyển gien ở dưa chuột (Cucumis sativus L.) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

11/07/2014