SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thu hoạch, sơ chế, đóng gói và bảo quản dưa lưới sau thu hoạch

13/11/2020

Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim cho sản xuất dưa lưới

03/11/2020

Quy trình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ 4.0

14/11/2019

Mô hình trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

15/08/2018

Mô hình trồng dưa lưới trên giá thể nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

07/06/2018

Phương pháp nhân nuôi và khả năng phòng trừ bọ trĩ của bọ xít bắt mồi trên cây dưa lưới.

07/11/2018

Trồng dưa lưới theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng

30/10/2018

Nghiên cứu về nguồn vật liệu và chọn tạo dòng dưa lưới phù hợp với khu vực phía Nam

12/09/2018

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 9/2015

11/09/2015

Trồng dưa lưới bằng công nghệ cao

09/09/2014