SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mời tham dự báo cáo chuyên đề: “Xu hướng công nghệ phát hiện dư lượng kháng sinh trong thủy sản – Phương pháp phát hiện nhanh"

21/04/2014

Kit phát hiện nhanh dư lượng enrofloxacin trong thuỷ sản

04/09/2013

Xét nghiệm máu cực nhanh với thiết bị mới

05/01/2013