SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong thăm và làm việc tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật - Bộ Công an

16/08/2010

Sản xuất thành công bộ kiểm tra nhanh foocmon

17/04/2009