SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bảo quản hoa cắt cành bằng nano bạc

16/11/2020

Tổng hợp nano bạc có khả năng kháng khuẩn cao bằng phương pháp hóa học xanh sử dụng dịch chiết quả họ citrus làm tác nhân khử và ổn định

14/02/2020

Hiệu quả của Nano bạc trong phòng và trị bệnh viêm móng bò sữa

19/06/2019

Mô hình nuôi tôm thẻ sạch

09/08/2018

Sử dụng dịch nội bào Bacillus để tổng hợp hạt nano bạc (AgNP – silver nanoparticle)

18/10/2013

Xử lý nước cấp an toàn sinh học với bạc nano

30/09/2013

Tạo được giấy có khả năng diệt khuẩn

27/01/2011