SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Xây dựng quy trình nhân giống cây hồ tiêu sạch bệnh bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào

03/07/2020

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào lưu giữ các mẫu giống sâm Việt Nam

13/06/2020

Giải pháp trồng Thạch hộc tía giai đoạn 3-9 tháng tuổi

02/05/2020

Nhân giống thành công nhiều loài cây thuộc danh lục thực vật trong sách đỏ Việt Nam

04/06/2014

Sản xuất thử nghiệm cây giống chuối Laba bằng in vitro

22/10/2013

Nghiên cứu quy trình nhân giống hoa cẩm chướng SP1 (DIANTHUS CARYOPHYLUS TOPAZ) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

14/04/2008