SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Xử lý nước thải y tế, nhà hàng khách sạn bằng công nghệ plasma lạnh

17/10/2018

Báo cáo chuyên đề "Xu hướng ứng dụng công nghệ plasma trong xử lý nước thải"

18/07/2017

Phủ siêu mỏng bằng công nghệ plasma

12/10/2015

Xử lý nước uống bằng công nghệ xanh plasma

09/10/2014

Xử lý nước uống cho cộng đồng bằng công nghệ plasma

31/07/2014

Mời tham dự báo cáo chuyên đề: “Xử lý nước uống cho cộng đồng bằng công nghệ xanh (công nghệ plasma)”

24/07/2014

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP.HCM 1&2/2014

08/02/2014

Xử lý nước thải y tế bằng công nghệ Plasma

01/08/2013

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 3/2013

23/03/2013

Tạo ra nhiệt độ cao gấp 250.000 lần Mặt trời

30/06/2012