SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sức sáng tạo khu vực ASEAN qua thông tin sáng chế

28/02/2019

Một số sáng chế về xử lý chất thải y tế tại Việt Nam

09/10/2018

Tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu sáng chế Derwent Innovation.

31/08/2018

Phân tích công nghệ đánh bắt và bảo quản cá ngừ đại dương sau thu hoạch bằng biểu đồ sáng chế.

05/07/2018

Kết nối hỗ trợ kỹ thuật công nghệ cho các dự án phát triển bền vững

03/05/2018

Khởi nghiệp từ sáng chế: doanh nghiệp gặp khó khăn

26/04/2017

Chuyển giao công nghệ từ trường đại học: kinh nghiệm Brazil

21/03/2017

Tìm giải pháp hiệu quả khai thác thương mại các sáng chế

01/03/2017

Tổng kết trao giải thưởng sáng chế TP. HCM lần thứ IV

09/12/2016

Tổng kết trao giải thưởng sáng chế TP.HCM lần thứ IV

19/09/2016