SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tư vấn chuyên gia - điểm nhấn của Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2020

27/07/2020

Quy trình bảo quản thanh long sau thu hoạch bằng chế phẩm trichobrachin

01/09/2020

Hội thảo trực tuyến tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2020

31/07/2020

Giải pháp truy xuất nguồn gốc nền tảng Blockchain hỗ trợ công nghệ sau thu hoạch

29/07/2020

Mời dự 17 chuyên đề Hội thảo tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2020

29/07/2020

Lưu giữ hương vị của trái cây bằng công nghệ sấy thăng hoa

29/07/2020

Ứng dụng chế phẩm chitosan-nanoSiO2 trong xử lý và bảo quản chuối sau thu hoạch

12/07/2020

Quy trình bảo quản mãng cầu dai bằng phương pháp xử lý chitosan kết hợp Zeolite/Cu2+

19/06/2020

Bảo quản quả ổi sau thu hoạch bằng hỗn hợp chitosan phân tử lượng thấp và nano SiO2

15/06/2020

Quy trình bảo quản cam sau thu hoạch bằng chitosan kết hợp poly vinyl alcohol

09/06/2020