SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thịt nhân tạo có “thân thiện với môi trường” hay không, còn tùy vào nguồn năng lượng

08/03/2019

Sáng tạo về sản phẩm thay thế thịt

14/10/2013

Thịt “sạch” vì tương lai

11/09/2013

Sản xuất thịt bò nhân tạo từ tế bào gốc

05/07/2011

Có thể sản xuất thịt nhân tạo

04/12/2009