SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Xây dựng quy trình trồng củ cải đỏ bằng kỹ thuật thủy canh

07/02/2020

Quy trình sản xuất rau ăn lá thủy canh theo hướng hữu cơ

15/11/2019

Công nghệ điều tiết dinh dưỡng và xử lý cáu cặn trong hệ thống thủy canh

21/08/2019

Giải pháp thủy canh hồi lưu kết hợp cảm biến IoT trong nông nghiệp

29/07/2019

Video: Sản xuất nông sản sạch và an toàn với giải pháp thủy canh ứng dụng công nghệ IoT.

09/11/2018

Trồng rau thủy canh hồi lưu kết hợp cảm biến IoT

06/11/2018

Mô hình trồng rau sạch thông minh

24/10/2018

Ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng bằng đèn LED đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và ra hoa của cây tía tô xanh Hàn Quốc trồng thủy canh trong nhà

20/08/2018

Trang trại canh tác rau thủy canh

15/08/2018

Mô hình trồng rau ăn lá bằng phương pháp thủy canh hồi lưu

19/07/2018