SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đánh giá một số phương pháp cận lâm sàng trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp

22/12/2009

Đánh giá các chỉ số huyết động tuyến giáp bằng siêu âm doppler ở bệnh nhân basedow và bướu tuyến giáp lan tỏa lành tính

31/08/2009

Nghiên cứu tổn thương nhiễm sắc thể do điều trị bằng 131I ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá

03/11/2008

Thay đổi thể tích tuyến giáp của bệnh nhân Basedow xác định bằng siêu âm và xạ hình

16/01/2008