SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

15/08/2018

Mô hình trồng dưa lưới trên giá thể nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

07/06/2018

Trồng dưa lưới theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng

30/10/2018

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 9/2015

11/09/2015

Mời tham dự báo cáo chuyên đề: “Sản xuất rau quả ứng dụng công nghệ cao – Mô hình nhà kính nhà lưới (nhà màng)”

08/07/2014